ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Menczer Tamás (a továbbiakban: Adatkezelő) elkötelezett a személyes adatok védelme mellett.
Jelen tájékoztató célja, hogy az alábbiakban szabályozott tájékoztatások, eljárások és
adatvédelmi garanciák által biztosítsa az egyes adatkezelések átláthatóságát, és biztosítsa az
adatkezelésben érintettek személyes adatok védelméhez való jogát, és ezen keresztül
magánszférájuk és háborítatlan szabad politikai és közéleti részvételhez való jogukat.

Az adatkezelő adatai

Adatkezelő megnevezése: Menczer Tamás             
Hivatali cím és postacíme: 1027 Budapest, Bem rakpart 47.
Elérhetősége: menczertamas1984@gmail.com               

Szimpatizánsokkal történő kapcsolattartás céljából történő adatkezelés

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

szóló az Európai parlament és tanács 2016/679 számú rendeletének (továbbiakban: GDPR) 9.

cikk a) pontja alapján az egyének felhatalmazást adhatnak az Adatkezelőnek arra, hogy

  • személyes adataikat:
  • további kapcsolattartás,
  • véleménykérés,

választási és egyéb tájékoztatás céljából,

az adatkezeléshez tett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig kezelje.

A kapcsolattartáshoz megadható adatok az érintett neve, telefonszáma, lakcíme, email címe,

kora, illetőleg adatkezeléshez történő hozzájárulásának igazolásához aláírása.

Az érintett jogai

Az érintettet a személyes adatai kezelésével összefüggésben a következő jogok illetik meg:

  • a hozzáféréshez való jog alapján Ön jogosult személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérni,
  • a helyesbítéshez való jog keretében, amennyiben az Adatkezelő részére átadott adatai változnak, vagy azt tapasztalja hogy az Adatkezelő által kezelt adatok nem pontosak, úgy Ön jogosult annak korrigálását kérni,
  • a törléshez való jog, miszerint Önnek jogában áll személyes adatainak törlését kérni az Adatkezelőtől,
  • az adatkezelés korlátozásához való jog, melynek keretében Ön jogosult az Adatkezelőtől adatai kezelésének korlátozását kérni
  • a tiltakozáshoz való jog alapján amennyiben Ön nem ért egyet személyes adatai kezelésével, jogosult az erre vonatkozó tiltakozását részére eljuttatni.

Érintetti jogok gyakorlása

Ön a fenti jogai gyakorlása kapcsán jogosult az Adatkezelőhöz fordulni, és tájékoztatási, vagy
egyéb igényét benyújtani. Ezen jogosultságát kérjük, hogy a
menczertamas1984@gmail.com címen tegye meg.
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb egy hónapon belül válaszol az Ön
megkeresésére.
Az Adatkezelő a tájékoztatást az Ön által kért formában teszi meg, az eljárás díjmentes.
Amennyiben az érintett kérelme túlzó – így például ismétlődő jellege miatt –, az adatkezelő, a
kért tájékoztatás nyújtásával járó adminisztratív költségekre figyelemmel észszerű díjat
számolhat fel.

Az adatok bizalmas kezelése

A közölt személyes adatokat az Adatkezelő nyilvánosságra nem hozza, külföldre és harmadik
félnek nem továbbítja.

Kifogás és jogorvoslati jog

Az érintett a jogainak érvényesítésével, megsértésével az Adatkezelőhöz, illetve a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A Hivatal levelezési címe: 1363
Budapest, Pf. 9.